New Page 1
 
 
New Page 1
  POROČILA O VPLIVIH NA OKOLJE
V zadnjih petih letih smo sodelovali pri izdelavi več kot 15-ih poročil o vplivih na okolje. Izbrane reference:
 • Poročilo o vplivih na okolje za avtocestni priključek Brezovica
 • Poročilo o vplivih na okolje za izgradnjo 2. faze namakalnega sistema Kalce–Naklo
 • Poročilo o vplivih na okolje za posege v okviru projekta »Zagotavljanje poplavne varnosti v porečju Savinje «
 • Poročilo o vplivih na okolje za nadgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (segment narava)
 • Poročilo o vplivih na okolje za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko–Hodoš (segment narava)
 • Poročilo o vplivih na okolje za projekt Lek, razširitev fermentacijskih zmogljivosti za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin, lokacija Lendava (segment narava)

OKOLJSKA POROČILA
V zadnjih petih letih smo sodelovali pri izdelavi več kot 40-ih okoljskih poročilih. Izbrane reference:

STORITVE, KI SE NANAŠAJO NA OHRANJANJE NARAVE IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI
V zadnjih petih letih smo sodelovali pri več kot 70-ih projektih, povezanih z varovanjem narave in biotske raznovrstnosti. Izbrane reference:

 • Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za obvoznico Črnomelj
 • Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za avtocestni priključek Brezovica
 • Elaborat za presojo vplivov Državnega prostorskega načrta za HE Mokrice na predlagana območja Natura 2000 na območju Republike Hrvaške
 • Poročilo o izvedbi raziskav z vidika prisotnosti rastlinskih in živalskih vrst na območju Ankaranske bonifike
 • Ovrednotenje kumulativnih vplivov na nižinski gozd v okviru izdelave strokovne dokumentacije za OPN Šenčur
 • Izdelava načrta monitoringa v okviru elektrifikacije in rekonstrukcije železniške proge Pragersko–Hodoš
 • Strokovne podlage za načrtovanje nadomestnih habitatov na območju HE Mokrice
 • Strokovne podlage za načrtovanje nadomestnih habitatov na območju industrijsko poslovne cone Brezina
 • Izvajanje monitoringa stanja favne in habitatov, monitoringa vplivov na varovana območja ter pedoloških analiz v času gradnje akumulacijskega bazena HE Blanca
 • Monitoring živali v času obratovanja avtoceste na odseku Krška vas–Obrežje

SVETOVANJE IN DRUGE STORITVE Z VIDIKA VARSTVA OKOLJA
V zadnjih petih letih smo opravili več kot 50 storitev z namenom varovanja okolja. Izbrane reference:

 • Izdelava strokovnih podlag za plovnost Ljubljanice
 • Izdelava študije upravičenosti nove železniške povezave med Divačo in Ljubljano ter Ljubljano in Zidanim mostom, storitve s področja okolja
 • Sodelovanje pri izdelavi pobude za državni prostorski načrt za novo železniško progo Trst–Divača/slovenski del odseka, storitve s področja okolja
 • Strokovne podlage za naravo in analiza posegov na kmetijska zemljišča daljnovod Trebnje–Mokronog–Sevnica
 • Izdelava projektne dokumentacije za čistilno napravo Centra za oskrbo Gotenica, posebne strokovne analize z vidika okolja
 • Ocena vpliva izpusta prečiščene vode iz čistilne naprave ob Vrtojbici na vodotok